L’escola

L'Escola GEM de Mataró té una oferta formativa completa de 0 a 18 anys. Llar d'infants, Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius

Presentació  /  Trets identitaris

Presentació

Amb l’objectiu de fer front a les noves inquietuds educatives, es va fundar el GEM l’any 1966 a partir de la col·laboració d’un grup de famílies i de persones expertes en pedagogia que van crear una entitat engrescadora, respectuosa amb les creences ideològiques de tothom, integradora de persones de diferents orígens socials, oberta a totes les cultures i, a la vegada, potenciadora de la catalanitat. Una escola que considerava com a propis els principis de la denominada pedagogia activa i que, sense cap mena de compensació, volia aportar un autèntic servei a la ciutat.

Amb els anys, l’escola ha anat creixent tant pel que fa a les instal·lacions com pel nombre d’alumnat fins a arribar al que és actualment, un centre educatiu amb un nombre d’alumnes que arriba gairebé al miler. Tot i el creixement progressiu, l’escola manté l’essència del seu projecte educatiu i la qualitat i proximitat pròpies de les escoles petites (molt ben definida en els seus trets identitaris) ja que segueix prioritzant el seguiment individualitzat de l’evolució de l’alumnat sense perdre de vista l’adaptació, la innovació i l’adequació a la realitat i necessitats de la societat actual. Uns resultats educatius excel.lents avalen la nostra feina.

La integració de les diferents etapes educatives –projecte 0-18- és un altre dels trets significatius de l’escola ja que permet implantar un projecte educatiu comú que assegura una escolarització cohesionada per a tot els infants i joves. Es tracta de sumar tots els esforços per oferir una continuïtat educativa que ajudi a augmentar la qualitat global de l’educació de l’etapa bàsica alhora que facilita l’organització d’un seguit d’activitats intergeneracionals que són clau per a l’escola i per al desenvolupament de l’alumnat.


Trets identitaris

Catalanitat

L’Escola GEM des dels seus inicis ha estat una escola potenciadora de la catalanitat que afavoreix i fomenta el contacte de l’alumnat amb les característiques definitòries del nostre país, fomentant el coneixement del patrimoni cultural i l’entorn natural. La llengua catalana és la llengua vehicular de relació i aprenentatge, i l’organització i celebració de les festes tradicionals catalanes des d’aquests principis permeten ampliar el ventall metodològic d’aprenentatge.

Aconfessionalitat

Som una escola aconfessional que promou la pluralitat, la tolerància i el respecte cap a totes les manifestacions culturals, ideològiques i religioses que respectin aquests principis. Som una escola integradora que gestionem la diversitat .

Pluralisme, valors democràtics i esperit crític

El GEM és, i sempre ha estat, una escola plural, acollidora i integradora de persones d’ideologies democràtiques diverses. A l’escola es transmeten els valors bàsics d’una societat democràtica: el respecte cap als altres, cap a un mateix i cap a l’entorn, el sentit de llibertat i de responsabilitat i la satisfacció pel treball ben fet. Com a comunitat escolar, tenim com a objectiu que el nostre alumnat aprengui a analitzar la realitat de forma objectiva, adquireixi criteri propi per poder prendre decisions de forma responsable.

Línia pedagògica activa i inclusiva

El GEM sempre ha optat per incorporar metodologies educatives innovadores que s’han inspirat en en els “moviments de renovació pedagògica” i que s’han anat adaptant als progressos dels diferents corrents pedagògics. Som una escola que des de les aules volem estimular l’interès per l’estudi, l’esperit crític, la capacitat de decisió i una actitud participativa. La nostra organització es caracteritza per donar resposta a la diversitat d’alumnat, tenint en compte els seus coneixements previs i atenent els diferents ritmes d’aprenentatge, les seves competències i capacitats des d’una voluntat i una pràctica inclusiva.

Som una escola que estimulem la formació humanística, l’adquisició de coneixements i la pràctica de tècniques d’anàlisi i de recerca per apropar l’alumnat al món del pensament, l’art i la cultura. Igualment, s’estimula el coneixement científic i tecnològic, la investigació i la sistematització científica, dirigida a la utilització pràctica. Promovem una actitud oberta vers els canvis produïts en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació fomentant-ne el seu ús i integrant-les en la quotidianitat de l’escola. Les llengües estrangeres són també per a nosaltres un altre dels eixos vertebradors de l’escola ja que formen part d’un ampli projecte plurilingüe que té per objectiu incorporar accions transversals d’aprenentatge de llengües i continguts, en totes les etapes educatives.

Participació

L’escola promou una gestió participativa i democràtica, real i efectiva, entre tots els membres de la comunitat escolar a través dels seus òrgans de representació. El sistema d’organització de la fundació privada GEM  comporta una participació activa i una responsabilització conjunta en el procés educatiu de pares, mares, professorat i alumnat.

Arrelament al context econòmic, social i cultural

L’arrelament al nostre entorn social i econòmic és també, des dels orígens fundacionals, un element diferenciador juntament amb la força que proporciona el capital humà que configura tota la comunitat d’alumnes que han format part del GEM al llarg de la seva història i que comparteixen encara aquest esperit renovador que els ha posicionat en llocs de primer nivell, tant personalment com professional.

Solidaritat

El GEM és una escola incentivadora dels valors solidaris, que funciona amb esperit de servei i sense afany de lucre. Una escola que té per objectiu preparar solidàriament els alumnes i dotar-los de recursos i estratègies perquè puguin afrontar-se a un futur professional i personal des d’una posició de coneixement i confiança. L’escola promou dins la pròpia organització la constitució de comissions que treballen projectes específics: camins escolars, la geganta, la comissió de festes, etc.