Consell Escolar

L'Escola GEM de Mataró té una oferta formativa completa de 0 a 18 anys. Llar d'infants, Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres docents.

Tal i com determina la normativa, corresponen al consell escolar les funcions següents:

  1. Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i l’acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta matèria.
  2. Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
  3. Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d’autorització de percepcions, o la comunicació de l’establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n’han subscrit.
  4. Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència el punt 3.
  5. Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a la normativa vigent. A instància de pares, mares o tutors, el consell escolar pot revisar les decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures pertinents.
  6. Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, les decisions pertinents sobre l’estructura organitzativa i les normes d’organització i funcionament del centre.
  7. Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
  8. Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la programació general anual del centre i participar en la supervisió i l’avaluació del desenvolupament d’aquesta programació, en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu, i dels resultats que se n’obtenen.
  9. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn del centre, i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l’aplicació.

El consell escolar es reuneix de forma ordinària una vegada al trimestre.

Membres del Consell Escolar

CÀRREC/REPRESENTANTNOM i COGNOMS
PRESIDENTAMontserrat Paradeda Camós
TITULARITATMiquel Guillem Catà
Gerard Valls Angaron
AJUNTAMENTEusebi Brosa Plubins
PROFESSORATNatàlia Canovas Illeras
(SECRETÀRIA)Mireia Bastús Juanola
Adrià Comellas Boleda
Marc Daura Baumann
ALUMNATBiel Grau Hernandez
Roser Vinzo Herrero
PARES I MARESMarta Garcia Escandell
Jaume LLeonart Montells
David López Puig
COEDUCACIÓPol López Torrubiano
PASIsabel Puiggròs Gil
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per fins analítics i de funcionament. Pots acceptar totes les cookies clickant el botó «Acceptar» o rebutjar-les fent click al botó «Rebutjar».    Més informació i configuració
Privacidad