Consell Escolar

L'Escola GEM de Mataró té una oferta formativa completa de 0 a 18 anys. Llar d'infants, Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres docents.

Tal i com determina la normativa, corresponen al consell escolar les funcions següents:

  1. Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i l’acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta matèria.
  2. Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
  3. Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d’autorització de percepcions, o la comunicació de l’establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n’han subscrit.
  4. Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència el punt 3.
  5. Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a la normativa vigent. A instància de pares, mares o tutors, el consell escolar pot revisar les decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures pertinents.
  6. Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, les decisions pertinents sobre l’estructura organitzativa i les normes d’organització i funcionament del centre.
  7. Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
  8. Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la programació general anual del centre i participar en la supervisió i l’avaluació del desenvolupament d’aquesta programació, en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu, i dels resultats que se n’obtenen.
  9. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn del centre, i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l’aplicació.

El consell escolar es reuneix de forma ordinària una vegada al trimestre.

Membres del Consell Escolar

CÀRREC/REPRESENTANTNOM i COGNOMS
PRESIDENTAMontserrat Paradeda Camós
TITULARITATMiquel Guillem Catà
Carme Solè Espuga
AJUNTAMENT
PROFESSORATNatàlia Canovas Illeras
(SECRETÀRIA)Mireia Bastús Juanola
Adrià Comellas Boleda
Marc Daura Baumann
ALUMNATBiel Grau Hernandez
Roser Vinzo Herrero
PARES I MARESMarta Garcia Escandell
Jaume LLeonart Montells
David López Puig
COEDUCACIÓPol López Torrubiano
PASIsabel Puiggròs Gil
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per fins analítics i de funcionament. Pots acceptar totes les cookies clickant el botó «Acceptar» o rebutjar-les fent click al botó «Rebutjar».    Més informació i configuració
Privacidad