Etapes-antic

L'Escola GEM de Mataró té una oferta formativa completa de 0 a 18 anys. Llar d'infants, Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius

Llar d’infants / Infantil / Primària / ESOBatxillerat

INTRODUCCIÓ

L’escola GEM  és un centre concertat de dues línies amb una oferta pedagògica de 0 a 18 anys:

 • Llar d’Infants.
 • Educació Infantil.
 • Educació Primària.
 • ESO.
 • Batxillerat de dues modalitats (Social i Humanístic, Científic i Tecnològic).

És una escola amb voluntat d’innovació pedagògica que aposta de forma clara per incorporar les llengües estrangeres, l’educació emocional i l’estimulació de les habilitats artístiques, de forma transversal a les diverses etapes educatives, alhora que interactua activament amb l’entorn amb l’objectiu de millorar i consolidar els continguts curriculars.

Eduquem el nostre alumnat per ser, per conèixer, per fer i per conviure.


Llar d’infants

Es caracteritza principalment per la satisfacció immediata de les demandes de l’infant en relació a les seves necessitats bàsiques (alimentació, higiene i descans) i també la iniciació de l’autonomia en contraposició a la total dependència del primer any.

En aquestes primeres edats es formen les figures afectives pare i mare, germans i germanes, avis, mestres… que els petits assumeixen com a models a imitar i exerceixen un fort efecte reestructurador en la formació de la seva personalitat.

En aquest cicle s’atendrà l’aprenentatge de l’adquisició d’hàbits,  l’adquisició del seu control d’esfínters, el desenvolupament del moviment, el control corporal, les primeres manifestacions de la comunicació i del llenguatge oral, les pautes elementals de convivència i de relació social i el descobriment de l’entorn immediat.

Així doncs, des de la nostra escola i a través dels racons a l’aula i els laboratoris, els jocs de falda, els contes, les titelles, el sac de les cançons, la panera dels tresors, el joc heurístic, les caixes d’experimentació, el joc a l’aire lliure, la psicomotricitat, la motricitat fina, l’educació emocional o l’aprenentatge de la llengua anglesa portarem a la pràctica tota una sèrie d’activitats en què la reflexió, la manipulació i el descobriment seran les estratègies que permetran als nens i nenes aprendre d’una forma molt més significativa, adquirint les competències que els són necessàries per fer-se grans.

Aquesta és una de les etapes més importants de la vida dels nens i nenes ja que en un transcurs de temps molt petit assumeixen molts canvis i molts aprenentatges que són essencials per al seu futur. El desconeixement fa que en general es tendeixi a pensar que són uns anys sense importància i és ben al contrari, aquest temps és la base del seu futur aprenentatge.

EL DESPERTAR DELS TALENTS. DOS ESPAIS NOUS D’APRENENTATGE.

“L’alegria d’aprendre i ensenyar és el secret de l’educació”

Racons

Els racons són una estratègia metodologica que possibilita de manera individualitzada els diferents processos d’aprenentatge dels infants amb la intenció d’adequar-se a les necessitats, interessos, ritmes i expectatives durant el seu procés de desenvolupament personal i social, potenciant al màxim les seves capacitats.
Aprendre a través dels racons respecta el ritme de treball de cada infant, el fa més autònom, desenvolupa l’esperit de recerca, millora la seva autoestima, estimula el raonament lògic i deductiu a partir de l’experimentació alhora que ensenya als infants a saber compartir i potenciar el joc en grup, compartint coneixements.
Els nostres racons són fixs dins l’aula i en cada un d’ells es treballen diferents aspectes educatius que estan pensats per a l’edat de cada grup de nens i nenes.

 

Laboratoris

Creiem que a través d’una estructura complexa i creativa dels espais s’ofereix un marc d’aprenentatge que permet a cada infant trobar les pròpies fonts d’experimentació, vivència i creixement (social i emocional). Són espais capaços d’acollir les propostes dels infants, de promoure la seva gran curiositat i estimular el pensament vers les transformacions que es van produint a través de la seva acció.

Tenim un laboratori de l’aigua, un de les construccions i l’enginy i un de la natura. El seu objectiu és propiciar espais d’aprenentatge perquè els nens i nenes puguin desenvolupar al màxim tots els seus potencials.

 


Infantil

Aquesta etapa es caracteritza principalment pel desenvolupament de les capacitats cognitives, psicomotores, d’equilibri personal, de relació interpersonal i d’integració social. Les capacitats de relació interpersonal i d’integració social fan referència a la capacitat de comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes que portin els nens i nenes cap a una autonomia personal i també cap a una col·laboració amb el grup.

L’acció educativa d’aquest cicle passa pel coneixement d’un mateix i de l’entorn per així, de mica en mica, anar aconseguint una major independència i autonomia. Quan més autònoma és la criatura, més oberta i receptiva restarà a qualsevol aprenentatge ja que se sentirà més segura.

És important en aquest cicle ensenyar a comunicar-se i expressar-se per mitjà dels diversos llenguatges (corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic), així com també ensenyar als nens i nenes a pensar, a escoltar i a preguntar. Han d’adquirir l’hàbit de saber esperar torn, de dialogar, de preguntar les coses, de compartir diferents opinions. Han d’aprendre a resoldre conflictes, a tenir necessitats i saber-les expressar… Els nens i nenes aprenen a aprendre i n’aprenen jugant.

Amb aquesta finalitat i de forma activa creem projectes d’aprenentatge: llengua anglesa, projectArt, educació emocional, projecte ipad’s, caixa dels tresors, foment de la lectura (maleta viatgera i conte viatger), projectes, racons, etc. en els quals la reflexió, la manipulació i el descobriment són les estratègies que permeten als nens i nenes aprendre d’una forma molt més significativa, adquirint les competències que els són necessàries per fer-se grans en un entorn on es treballa tant de forma individual com en grup.

Els laboratoris, el treball cooperatiu i els ipad’s: diferents metodologies d’aprenentatge.

Laboratoris

Creiem que a través de l’estructura complexa i creativa dels laboratoris es pot oferir un marc d’aprenentatge que permeti a cada nen i nena trobar les pròpies fonts d’experimentació, vivència i creixement (social i emocional). Aquests espais són capaços d’acollir les pròpies propostes, promoure la curiositat i el pensament vers les transformacions que es van produint a través de l’acció.

Tenim un laboratori d’aigua, un de l’enginy i les construccions i un de natura. En aquests espais específics situats fora de l’aula es  propicien entorns d’aprenentatge perquè els nens i nenes puguin desenvolupar al màxim tots els seus potencials.

L’organització de la classe en petits grups heterogenis o homogenis on els nens i nenes treballin conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques fa que l’alumnat aprofundeixi en el seu propi aprenentatge, aprengui dels altres, desenvolupi la responsabilitat i el respecte pels companys, aprenentatges fonamentals per al seu futur proper en un món cada vegada més complex i interelacionat.Treball cooperatiu

Ipad’s

Els ipad’s són per a nosaltres una eina més d’aprenentatge dins l’aula. A partir de diferents aplicacions i eines digitals introduïm els coneixements, donant funcionalitat als aprenentatge i desenvolupant, a més, l’autonomia personal en l’àmbit digital. Amb aquestes eines creix molt la motivació de l’alumnat i l’interès per aprendre.

 

 


Primària

Cicle inicial

Aquest és una etapa important que dura dels 6 als 8 anys i que suposa per als nens i nenes una colla de canvis que li permetran anar agafant seguretat i autonomia.

Es considera aquest un moment emocional força tranquil perquè els sentiments no són tan directes i espontanis, força menys impulsius, apareixent moments de tendresa, comprensió i amistat. Això permet un desenvolupament social que parteix de la necessitat de formar part d’un grup i comença a descobrir el que són les pautes de comportament col·lectiu.

El paper de l’adult continua tenint un lloc decisiu en la seva formació. Els nens i nenes en aquesta edat estan capacitats per considerar la llar i l’escola com entitats separades i poden acceptar sense problemes les diferències entre ambdues. És important que les famílies estimulin els seus fills i filles a poder resoldre les seves qüestions amb autonomia i així ajudar-los a reforçar la seva personalitat.

Des de l’escola, i tenint en compte que en aquest cicle l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura és fonamental, hem optat per ampliar l’àrea de llengua utilitzant algunes de les hores que permet l’autonomia de centre en funció del projecte educatiu. L’alumnat de 1r i 2n té l’oportunitat de consolidar el llenguatge, eina bàsica per al desenvolupament de la resta d’àrees. La llengua estrangera -que ja s’ha iniciat en el parvulari i la llar d’infants- es treballa amb l’objectiu que l’alumnat a poc a poc adquireixi una base i un domini suficients per tal que en el cicle superior algunes matèries es puguin impartir en llengua anglesa.

Així mateix, el GEM dóna molta importància a l’àrea artística dins el projecte propi. El nostre alumnat té l’oportunitat d’assolir un desenvolupament més integral, a partir del treball cooperatiu dels tallers de plàstica i una ampliació de l’àrea musical.

Cicle mitjà

En aquests anys podem veure com els nens i nenes passen a tenir un control més gran de les seves emocions. Ja no són l’alumnat del Cicle Inicial que adoptava canvis d’humor i d’actitud més sobtats. Aquesta tranquil·litat i control els permet destinar més energies a l’aprenentatge i comprendre millor el món que els envolta. És propi d’aquest cicle que els nens i nenes classifiquin i guardin informacions, coneixements i tècniques.

Aprofitant aquest moment ple d’energia, l’escola opta, a part de cursar els continguts específics del currículum, per fer una ampliació de l’àrea de matemàtiques treballant la resolució de problemes i el càlcul mental com a eines imprescindibles en la vida quotidiana i aglutinadores del pensament matemàtic. Ho treballem a partir de desdoblaments que permeten garantir un seguiment més específic de cada un dels i les nostres alumnes.

Per altra banda, i davant la importància que té la gestió dels conflictes i les emocions, es segueix el treball iniciat al Parvulari dins l’assignatura d’Educació emocional, amb una nova dinàmica de grups reduïts, on els nens i nenes tenen l’oportunitat de parlar d’allò que els agrada i interessa, però alhora que els preocupa, amb l’objectiu que vagin adquirint noves eines per a gestionar les seves emocions.

Seguint la línea iniciada a l’etapa d’Educació Infantil, la part artística segueix essent un dels eixos vertebradors de l’escola. És per això que l’àrea de plàstica continua impartint-se a partir de diferents tallers amb un fil conductor i on els alumnes de 3r i 4t es barregen, fet que també ajuda a assimilar valors com ara el treball cooperatiu, l’acceptació de la diversitat i el respecte pel treball dels altres malgrat la diferència d’edats.

Cicle superior

Els nois i noies d’aquest cicle poden destinar una quantitat d’energia a l’aprenentatge que els permeti captar i comprendre el món que els envolta. És en aquest cicle quan s’accentua la curiositat per a emmagatzemar i classificar informació, coneixements i tècniques.

Des d’un punt de vista intel·lectual, els nois i noies raonen sobre situacions que els són conegudes i familiars. Es manifesten més clarament la curiositat intel·lectual, l’acceptació de la necessitat d’observar característiques de la realitat i d’altres que afavoreixen l’apropament al món de la ciència. Però els costa un temps perquè han d’anar superant les contradiccions entre el seu pensament i la realitat.

Tenint en compte que en els cicles anteriors s’ha treballat de forma intensa els dos eixos bàsics dels aprenentatges escolars, la llengua i les matemàtiques, és en aquest cicle on s’incideix amb més força en l’ús d’una llengua estrangera, l’anglès. Fins el moment s’han activat tots els mecanismes per tal que l’alumnat tingui una base i domini d’aquesta llengua que li permeti avançar cap a un dels trets diferencials de l’escola, la metodologia CLIL (aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres). Durant aquest cicle es desenvolupa part del temari de l’àrea de medi en anglès, i s’imparteix una de les activitats complementàries dedicades a les matemàtiques també en anglès. D’aquesta manera iniciem a l’alumnat a utilitzar aquesta llengua estrangera fora del context propi de l’àrea.

En aquest cicle la part artística es reforça a través de l’àrea de música on es fa un treball específic del Cantània, un projecte que engloba la llengua i la música. L’objectiu és organitzar un acte per l’alumnat que, per les característiques globals pensades exclusivament per a ell, per la qualitat i per la implicació personal i col·lectiva en l’acte, es converteix en una vivència musical important i inoblidable per a tothom. També les arts escèniques, (el teatre), prenen especial rellevància en aquest cicle, com a mitjà d’expressió. Així dediquem part de les activitats complementàries a treballar aquest art, sovint oblidat, per tal de donar al nostre alumnat, eines i recursos per aprendre a establir relacions i consolidar les habilitats socials necessàries per enfrontar-se a una nova etapa de canvis globals.


ESO 

Estructura organitzativa

Tots els cursos d’ESO presenten una estructura homogènia: una base de matèries comunes amb una durada de tot el curs, i matèries optatives, de diferent durada segons el curs i la matèria.

Especificitats del currículum

L’organització temporal de les matèries optatives és quadrimestral, excepte el cas del francès que és una matèria anual.

 • 1r ESO: Francès
 • 2n ESO: APS/Projecte Da Vinci
 • 3r ESO: Francès/emprenedoria o cultura clàssica/APS
 • La tria de matèries optatives es fa el setembre.

Respecte les activitats d’atenció educativa, a 1r s’imparteix una hora més de matemàtiques, a 2n s’imparteix francès i a 4t tècniques de comunicació/competències digitals.

Currículum de 1r, 2n i 3r d’ESO

a) Matèries comunes: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Ciències de la naturalesa, Ciències socials, Geografia i història, Matemàtiques, Educació física, Tecnologia, Música (1r i 2n), Educació visual i plàstica (1r i 3r), segona llengua estrangera (1r i 2n), valors ètics i tutoria.

b) Currículum variable:  Francès, (3r) APS (2n i 3r), Emprenedoria (3r), Cultura
clàssica (3r)

TREBALL DE SÍNTESI 

(1r, 2n i 3r ESO) 

L’alumnat ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa. Aquest treball consta d’un conjunt d’activitats d’aprenentatge que impliquen una feina interdisciplinària que afavoreix la integració de coneixements i el treball en equip. A la nostra escola, es porta a terme, durant sis dies, el mes de juny.

COM ES PROMOCIONA DE CURS I D’ETAPA?

     Per 1r, 2n i 3r d’ESO

 • Es promocionarà al curs següent, si després de l’avaluació de setembre, es tenen dues matèries suspeses com a màxim.
 • Segons la normativa vigent, en el cas que l’alumnat tingui més de tres matèries no superades, podrà passar de curs per impossibilitat legal de repetir o per decisió de la junta d’avaluació (aprovant la materia)

Currículum de 4t d’ESO

MATÈRIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES DE 4t ESO

L’alumnat haurà de seguir uns itineraris preestablerts, que estan clarament enfocats cap a les diferents modalitats de batxillerat i/o de cicles formatius que podran emprendre un cop acabada l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori

Cada itinerari es composa d’un conjunt de tres matèries, de 3 hores setmanals cadascuna, que es desenvoluparan durant tot el curs acadèmic. La distribució de les nou matèries són:

Franja 1Biologia i GeologiaEmprenedoriaInformàtica
Franja 2Física i QuímicaAPSVisual i Plàstica
Franja 3TecnologiaFrancèsMúsica

 

PROJECTE DE RECERCA (4rt ESO)

A 4t d’ESO cal fer un projecte de recerca en equip, projecte en el qual es treballen temes d’orientació. El seu objectiu és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l’ESO. Té un caràcter més obert que el treball de síntesi i permet comprovar el grau d’autonomia de l’alumne/a en la planificació de les accions a emprendre per assolir els objectius previstos i donar resposta als problemes plantejats, per mitjà del treball en equip. Es dur a terme al llarg de la Setmana de la SIOP (Setmana de la Informació i l’Orientació Professional que es presenta a Mataró).


Batxillerat 

El batxillerat s’organitza en dues modalitats:

– Ciències i Tecnologia

– Humanitats i Ciències socials

Ciències i Tecnologia

La modalitat de Ciències i Tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

Humanitats i Ciències socials

La modalitat d’Humanitats i Ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

L’alumnat ha de cursar en el conjunt dels dos cursos del batxillerat un mínim de sis matèries de la modalitat triada. L’escola ofereix les tres modalitats actuals que, en realitat i gràcies a l’estructura dissenyada, es poden convertir en diferents itineraris que permeten un major ajustament a les diferents tipologies d’estudis.

Cada alumne/a de Batxillerat haurà de cursar un seguit de matèries setmanals (comunes i de modalitat) estructurades en 30h, tant a 1r com a 2n, més el Treball de Recerca.

Les matèries comunes les cursa tot l’alumnat. Pel que fa a les de modalitat, els nois i noies ha de triar un mínim de sis matèries al llarg dels dos cursos, de les quals cinc han de ser de la modalitat escollida. L’estudiant ha de completar l’horari amb altres assignatures de la mateixa modalitat o d’altres modalitats.

A diferencia de segon, a primer de batxillerat hi ha matèries comunes, matèries comunes d’opció, matèries de modalitat i matèries específiques. (complementen el currículum personal de l’alumne).

Les matèries comunes d’opció les han de cursar obligatòriament en funció de la modalitat triada per l’alumne. Les matèries comunes d’opció de cada modalitat de primer de batxillerat del curs 2015-16 són les següents:

MODALITAT DE BATXILLERATMATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ
Ciències i tecnologiaMatemàtiques I
Humanitats i
ciències socials
HumanitatsLlatí I
Ciències socialsMatemàtiques aplicades CS I

Matèries comunes

Les matèries comunes són: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Educació física, Filosofia i ciutadania, Història de la filosofia, Història i Tutoria.

Matèries de modalitat

• Ciències i tecnologia: Biologia I i II, Química I i II, Física I i II, Matemàtiques I i II, Dibuix tècnic I i II i Tecnologia industrial I i II.

• Humanitats i ciències socials: Llatí I i II, Història de l’art, Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II, Geografia, Economia de l’empresa I i II, Història del món contemporani, Literatura Universal.

El Treball de recerca

L’alumnat ha de triar un tema per fer un treball de recerca, que és tutoritzat per un professor o professora. Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.

El Treball de recerca compta per dos crèdits i es realitza al llarg dels dos cursos de batxillerat. La qualificació obtinguda representa un 10% de la nota global del batxillerat. Té una sèrie de terminis establerts per a la presentació i lliurament de la feina, l’últim dels quals és una exposició oral. L’escola estableix una normativa que especifica l’estructura, les condicions i els terminis del Treball de recerca i que es pot consultar al mateix web.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per fins analítics i de funcionament. Pots acceptar totes les cookies clickant el botó «Acceptar» o rebutjar-les fent click al botó «Rebutjar».    Més informació i configuració
Privacidad