Projecte Educatiu (PEC)

L'Escola GEM de Mataró té una oferta formativa completa de 0 a 18 anys. Llar d'infants, Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius

PROJECTE EDUCATIU (PEC)

El PEC és la concreció i adaptació als trets característics del centre de tota la normativa educativa que regula les seves activitats i per tant, també implica un desplegament de la LEC en el marc de l’escola.

El PEC recull i concreta totes les decisions, identifica els trets diferenciadors, concreta les estratègies i els objectius d’escola. El PEC és el full de ruta, un marc de referència integral, vinculat a un espai i un temps, dinàmic, flexible i que requereix d’una revisió i actualització constants per adaptar-lo i adequar-lo a una realitat i unes necessitats canviants.

MISSIÓ

El GEM és una escola compromesa amb l’educació del seu alumnat, des de la llar d’infants fins al Batxillerat, que treballa en estreta col·laboració amb les famílies i amb una clara consciència de col·lectivitat.

VISIÓ

El GEM és una escola integradora, diferenciada i de qualitat que vol donar una resposta a les inquietuds i necessitats educatives del moment mitjançant un Projecte Educatiu coherent, dinàmic i global, obert al món, al canvi i a la innovació per continuar essent un referent en el món educatiu de la nostra ciutat i entorn.

VALORS

PARTICIPACIÓ, CULTURA DE PAU, COEDUCACIÓ, CATALANITAT, ARRELAMENT A L’ENTORN, ACONFESSIONALITAT, SOLIDARITAT, PLURALISME, ESPERIT CRÍTIC.

EIXOS ESTRATÈGICS:

1) INNOVACIÓ, CREATIVITAT I APRENENTATGE: Nous models educatius com a estratègia de garantia de qualitat que permetin preparar l’alumnat per a ser autosuficient i per a adaptar-se i respondre amb agilitat a demandes socials i individuals molt diverses. L’ús de noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge significatives i el treball transversal de les habilitats artístiques, tot potenciant la creativitat i atenent el talent de cadascú, esdevenen elements clau d’un model flexible i innovador enfocat a assolir l’excel·lència educativa.

2) INTERNACIONALITZACIÓ: L’aprenentatge de la llengua com a instrument de millora de les competències lingüístiques garantint el domini del català, el castellà i l’anglès i potenciant el coneixement d’una quarta llengua estrangera per a poder participar de forma activa i col·laborativa en xarxes educatives i d’intercanvi amb altres països.

3) EMPRENEDORIA: Emprendre com a actitud i competència transversal, com a objecte de coneixement i de treball en un món canviant on l’aprenentatge autònom serà fonamental i en el qual serà imprescindible promoure el rigor, la capacitat d’iniciativa, l’exigència, la cultura de l’esforç, el treball en equip, la resolució de conflictes, la motivació, l’exercici del lideratge, la iniciativa, entre d’altres.

4) COMPROMÍS SOCIAL: Els valors universals de la ciutadania són estructurals en el nostre projecte educatiu perquè la justícia social, la democràcia, la igualtat d’oportunitats, la cooperació i la generositat vers els altres són imprescindibles en les societats que progressen.

 PEC Escola GEM

 Projecte Lingüístic