Criteris de baremació

Puntuacions dels criteris de prioritat previstes per a l’ordenació de les sol·licituds

Criteris generals de prioritat d’admissió i barem aplicables al nostre centre

Concepte
Punts
Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre o de pares o tutors legals que hi treballen
40 punts
Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre. Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre
30 punts
Proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a , guardador/a de fet
20 punts
Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora
10 punts
Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans. Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor/a, un germà/na de l’alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%
10 punts

Criteris complementaris d’admissió d’alumnat i barem a aplicar

Concepte
Punts
Família nombrosa o monoparental
15 punts

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció

 • Sol·licitud preinscripció signada pel pare i mare
 • Original i fotocòpia DNI alumne/a en el cas que sigui major de 14 anys, o que tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys
 • Certificació del centre facilitant el número identificador de l’alumne (IDALU o Número de RALC del alumne)
 • Original i fotocòpia DNI del pare i mare (quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, cal aportar certificat de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l‘adreça correcta dins el termini per a la matricula)
 • Quan el domicili al·legat sigui el del lloc de treball del pare o mare, tutor/a, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En cas de treballadors en règim d’autònoms, còpia del model 036 o 037 de l’Agencia Tributària
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia Targeta sanitària individual de l’alumne
 • Quan el pare o mare tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida,
  documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la
  renda garantida de ciutadania.
 • Quan l’alumne/a, pare, mare, germà/na acredita una discapacitat igual o superior al 33%, cal aportar original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o certificat emès pel Departament de Treball, Afers Social i Famílies
 • Fotocòpia Carnet de Vacunacions.
 • Les famílies nombroses o monoparentals, original i fotocòpia del carnet vigent.
 • Per les famílies que estiguin dins de qualsevol dels criteris complementaris, cal aportar la documentació pertinent que ho acrediti (certificat mèdic oficial si el pediatra és privat amb vistiplau del col·legi oficial de metges -, fotocòpia dels anys d’escolarització al GEM per els ex alumnes, per les discapacitats de pare/mare/germà/germana cal certificat de disminució)

Descarrega’t el document per fer la Sol·licitud de preinscripció 2019-20:

Podeu trobar les dates del procés de preinscripció al Calendari de la Preinscripció:

Avís Legal © 2017: Escola GEM Política de privacitat | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress