Criteris de baremació

Puntuacions dels criteris de prioritat previstes per a l’ordenació de les sol·licituds

Els criteris generals de prioritat aplicables al nostre centre són els següents:

  • Per germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal que hi treballa: 40 punts. (veure casos específics)
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, pare, mare, germà o germana: 10 punts.

Els criteris complementaris només es tindran en compte en cas d’empat de puntuació en criteris generals:

  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció

 • Sol·licitud preinscripció signada pel pare i mare
 • Original i fotocòpia DNI alumne/a en el cas que sigui major de 14 anys, o que tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys
 • Certificació del centre facilitant el número identificador de l’alumne (IDALU o Número de RALC del alumne)
 • Original i fotocòpia DNI del pare i mare (quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, cal aportar certificat de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant).
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia Targeta sanitària individual de l’alumne
 • Fotocòpia Carnet de Vacunacions.
 • Les famílies nombroses o monoparentals, original i fotocòpia del carnet vigent.
 • Per les famílies que estiguin dins de qualsevol dels criteris complementaris, cal aportar la documentació pertinent que ho acrediti (certificat mèdic oficial si el pediatra és privat amb vistiplau del col·legi oficial de metges -, fotocòpia dels anys d’escolarització al GEM per els ex alumnes, per les discapacitats de pare/mare/germà/germana cal certificat de disminució)

Preinscripció

Avís Legal © 2017: Escola GEM Política de privacitat | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress