L’escola

Presentació  /  Trets identitaris  /  Fundació  /  Associació Civil – AMPA  /  Consell Escolar  /  Equip Directiu

Presentació

Amb l’objectiu de fer front a les noves inquietuds educatives, es va fundar el GEM l’any 1966 a partir de la col·laboració d’un grup de famílies i de persones expertes en pedagogia que van crear una entitat engrescadora, respectuosa amb les creences ideològiques de tothom, integradora de persones de diferents orígens socials, oberta a totes les cultures i, a la vegada, potenciadora de la catalanitat. Una escola que considerava com a propis els principis de la denominada pedagogia activa i que, sense cap mena de compensació, volia aportar un autèntic servei a la ciutat.

Amb els anys, l’escola ha anat creixent tant pel que fa a les instal·lacions com pel nombre d’alumnat fins a arribar al que és actualment, un centre educatiu amb un nombre d’alumnes que arriba gairebé al miler. Tot i el creixement progressiu, l’escola manté l’essència del seu projecte educatiu i la qualitat i proximitat pròpies de les escoles petites (molt ben definida en els seus trets identitaris) ja que segueix prioritzant el seguiment individualitzat de l’evolució de l’alumnat sense perdre de vista l’adaptació, la innovació i l’adequació a la realitat i necessitats de la societat actual. Uns resultats educatius excel.lents avalen la nostra feina.

La integració de les diferents etapes educatives –projecte 0-18- és un altre dels trets significatius de l’escola ja que permet implantar un projecte educatiu comú que assegura una escolarització cohesionada per a tot els infants i joves. Es tracta de sumar tots els esforços per oferir una continuïtat educativa que ajudi a augmentar la qualitat global de l’educació de l’etapa bàsica alhora que facilita l’organització d’un seguit d’activitats intergeneracionals que són clau per a l’escola i per al desenvolupament de l’alumnat.


Trets identitaris

Catalanitat

L’Escola GEM des dels seus inicis ha estat una escola potenciadora de la catalanitat que afavoreix i fomenta el contacte de l’alumnat amb les característiques definitòries del nostre país, fomentant el coneixement del patrimoni cultural i l’entorn natural. La llengua catalana és la llengua vehicular de relació i aprenentatge, i l’organització i celebració de les festes tradicionals catalanes des d’aquests principis permeten ampliar el ventall metodològic d’aprenentatge.

Aconfessionalitat

Som una escola aconfessional que promou la pluralitat, la tolerància i el respecte cap a totes les manifestacions culturals, ideològiques i religioses que respectin aquests principis. Som una escola integradora que gestionem la diversitat .

Pluralisme, valors democràtics i esperit crític

El GEM és, i sempre ha estat, una escola plural, acollidora i integradora de persones d’ideologies democràtiques diverses. A l’escola es transmeten els valors bàsics d’una societat democràtica: el respecte cap als altres, cap a un mateix i cap a l’entorn, el sentit de llibertat i de responsabilitat i la satisfacció pel treball ben fet. Com a comunitat escolar, tenim com a objectiu que el nostre alumnat aprengui a analitzar la realitat de forma objectiva, adquireixi criteri propi per poder prendre decisions de forma responsable.

Línia pedagògica activa i inclusiva

El GEM sempre ha optat per incorporar metodologies educatives innovadores que s’han inspirat en en els “moviments de renovació pedagògica” i que s’han anat adaptant als progressos dels diferents corrents pedagògics. Som una escola que des de les aules volem estimular l’interès per l’estudi, l’esperit crític, la capacitat de decisió i una actitud participativa. La nostra organització es caracteritza per donar resposta a la diversitat d’alumnat, tenint en compte els seus coneixements previs i atenent els diferents ritmes d’aprenentatge, les seves competències i capacitats des d’una voluntat i una pràctica inclusiva.

Som una escola que estimulem la formació humanística, l’adquisició de coneixements i la pràctica de tècniques d’anàlisi i de recerca per apropar l’alumnat al món del pensament, l’art i la cultura. Igualment, s’estimula el coneixement científic i tecnològic, la investigació i la sistematització científica, dirigida a la utilització pràctica. Promovem una actitud oberta vers els canvis produïts en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació fomentant-ne el seu ús i integrant-les en la quotidianitat de l’escola. Les llengües estrangeres són també per a nosaltres un altre dels eixos vertebradors de l’escola ja que formen part d’un ampli projecte plurilingüe que té per objectiu incorporar accions transversals d’aprenentatge de llengües i continguts, en totes les etapes educatives.

Participació

L’escola promou una gestió participativa i democràtica, real i efectiva, entre tots els membres de la comunitat escolar a través dels seus òrgans de representació. El sistema d’organització de la fundació privada GEM  comporta una participació activa i una responsabilització conjunta en el procés educatiu de pares, mares, professorat i alumnat.

Arrelament al context econòmic, social i cultural

L’arrelament al nostre entorn social i econòmic és també, des dels orígens fundacionals, un element diferenciador juntament amb la força que proporciona el capital humà que configura tota la comunitat d’alumnes que han format part del GEM al llarg de la seva història i que comparteixen encara aquest esperit renovador que els ha posicionat en llocs de primer nivell, tant personalment com professional.

Solidaritat

El GEM és una escola incentivadora dels valors solidaris, que funciona amb esperit de servei i sense afany de lucre. Una escola que té per objectiu preparar solidàriament els alumnes i dotar-los de recursos i estratègies perquè puguin afrontar-se a un futur professional i personal des d’una posició de coneixement i confiança. L’escola promou dins la pròpia organització la constitució de comissions que treballen projectes específics: camins escolars, la geganta, la comissió de festes, etc.


Fundació Grup Escoles Mataró

La Fundació GEM (Grup Escoles Mataró) és l’entitat sense ànim de lucre de tipus docent responsable de la  gestió de l’Escola GEM. Inscrita al registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 784, té la missió de garantir la continuïtat i qualitat educativa de l’escola.

La Fundació GEM està governada, administrada i representada per un Patronat integrat per pares i mares d’alumnes, fundadors de l’escola i personalitats de reconegut prestigi a la comarca. El Patronat nomena una Comissió Executiva per al seguiment de l’administració ordinària i l’execució dels seus acords.

Membres del Patronat

President Àlex Araujo i Batlle
Vicepresident Miquel Guillem i Catà
Tresorer Marc Lloveras i Llavina
Secretària Eulàlia Mas i Agell
Vocals Eva Herrero i París
Joaquim Vives i Armengol
Sandra Martín i Sellés
Daniel Ramia i Sanz
Fàtima Prat

Enric Batlle
Enric Barceló
Ramon Salicrú
Antoni Coll
Josep Masó Aliberas
Cristina Martí
Santi Plo

ASSOCIACIÓ CIVIL – AMPA 

L’Associació Civil Grup Escoles Mataró (GEM) agrupa els pares, les mares i els tutors legals dels alumnes de l’escola GEM. També hi pertanyen els mestres o personal en general de la Fundació que desitgen formar-ne part.

L’Associació Civil té com a finalitat treballar per l’educació que s’imparteix en els centres d’ensenyament de la Fundació Grup Escoles Mataró. La seva Junta de Govern està formada per vuit pares i/o mares, escollits en assemblea d’entre i pels associats. Correspon als membres de la Junta de Govern de l’Associació Civil vetllar pel bon assoliment d’aquesta finalitat, formant part del Patronat de la Fundació de l’escola GEM.

L’Associació s’encarrega també d’organitzar activitats culturals, esportives, recreatives i de promoció que fomenten el desenvolupament i la millora personal i col·lectiva dels alumnes, pares, mares, mestres i persones interessades en la pedagogia que s’aplica als centres d’aquesta Fundació.

Per tant, l’Associació Civil de l’escola juga el paper que tradicionalment es coneix com a AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) tot i que les seves funcions van una mica més enllà de les responsabilitats habituals d’una AMPA, sobretot pel que fa referència a la participació directa dels membres de la Junta de Govern al Patronat de la Fundació.

(Més informació sobre l’Assiciació Civil)


Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres docents.

Tal i com determina la normativa, corresponen al consell escolar les funcions següents:

  1. Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i l’acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta matèria.
  2. Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
  3. Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d’autorització de percepcions, o la comunicació de l’establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n’han subscrit.
  4. Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència el punt 3.
  5. Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a la normativa vigent. A instància de pares, mares o tutors, el consell escolar pot revisar les decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures pertinents.
  6. Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, les decisions pertinents sobre l’estructura organitzativa i les normes d’organització i funcionament del centre.
  7. Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
  8. Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la programació general anual del centre i participar en la supervisió i l’avaluació del desenvolupament d’aquesta programació, en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu, i dels resultats que se n’obtenen.
  9. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn del centre, i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l’aplicació.

El consell escolar es reuneix de forma ordinària una vegada al trimestre.

Membres del Consell Escolar

    CÀRREC/REPRESENTANT     NOM i COGNOMS
 PRESIDENTA  Montserrat Paradeda Camós
 TITULARITAT  Àlex Araujo
 Joaquim Vives Armengol
 Carme Solé i Espuga
 PROFESSORAT  Natàlia Canovas Illeras
 Mireia Bastús Juanola
 Judith Garcia Morera
(SECRETARIA)  Montserrat Martí Cuatrecasas
 ALUMNAT  Pere Quílez Codina
 Berta Cuello Viciano
 PARES I MARES  Anabel Arcos Coca
 Diana Aldea Lausin
 David López Puig
 AMPA  Núria Parera Ciuró
 PAS  Isabel Puiggròs Gil

Equip Directiu 

 

DIRECCIÓ PEDAGÒGICA: Montserrat Paradeda

DIRECCIÓ D’INFANTIL I SOTSDIRECCIÓ: Marta Maurici

COORDINACIÓ D’INFANTIL: Imma Codina

DIRECCIÓ DE PRIMÀRIA: Anna Pérez

COORDINACIÓ DE PRIMÀRIA: Oriol Feliu

DIRECCIÓ DE SECUNDÀRIA: Àngels Llaveria

COORDINACIÓ D’ESO: Rosa Mateu

COORDINACIÓ DE BATXILLERAT: Laia Ferrer

COORDINACIÓ TIC INFANTIL: Imma Codina

Avís Legal © 2017: Escola GEM Política de privacitat | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress