Criteris de baremació

L'Escola GEM de Mataró té una oferta formativa completa de 0 a 18 anys. Llar d'infants, Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat

Criteris de prioritat

Criteris generals

 1. Germans escolaritzats al centre(en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu). Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents: Cap, si es tracta del mateix centre.

 

 1. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet. Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador
  o guardadora de fet, és dins l’àrea d’influència del centre: 
  20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc: 10 punts.

Documents

 • Domicili habitual: Les dades de residència s’obtenen del padró municipal. en el
  resguard de la sol·licitud s’informa sin no s’han pogut obtenir les dades del padró, i
  en aquest cas el domicili s’ha d’acreditar adjuntant el volant municipal de
  convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant,
  abans de finalitzar el període de reclamació.
 • Lloc de treball: el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per
  l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el
  domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb el formulari de la
  declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model
  036 i 037).

 

 1. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania:

Barem: 10 punts
Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 

 1. Discapacitat(igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts
Documents

 • Es consulten electrònicament les dades de Departament de treball, Afers Socials i Famílies. En el resguard de la sol·licitud s’informa si no s’han pogut obtenir. En aquest cas i quan l’organisme emissor és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar la targeta acreditativa vigent de la discapacitat, durant el període de presentació de documentació.

 

Criteri complementari

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts
Documents:

 • Es consulten electrònicament les dades del Departament de treball, Afers Socialss i Famílies. En el resguard de la sol·licitud s’informa si no s’han pogut obtenir. En aquest cas i quan l’organisme emissor és d’una altre comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família nombrosa o monoparental, durant el període de presentació de
  documentació.


Podeu trobar les dates del procés de preinscripció al Calendari de la Preinscripció 21-22:

🗓

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per fins analítics i de funcionament. Pots acceptar totes les cookies clickant el botó «Acceptar» o rebutjar-les fent click al botó «Rebutjar».    Més informació i configuració
Privacidad